Spring Clean-up tại Davis property

by alohabaptist

Spring Clean-up tại mảnh đất Davis: thứ bảy ngày 17 tháng 5 lúc 10:00 sáng.  Xin mời quí ông và thanh niên trong HT cùng hiệp tác.  Mọi chi tiết xin liên lạc với A. Chánh