Khẩn Thiết Cầu Nguyện

Khẩn Thiết Cầu Nguyện – Earnest Prayer Nê-hê-mi (Nehemiah) 3:28-32, Gia-cơ (James) 5:17-18 Tầm quan trong của sự cầu nguyện Mỗi người xây lại bức tường dối ngang nhà mình Lời cầu nguyện nhiệt thành sốt sắng của Ê-li Nhu cầu để cầu nguyện Sự hiệp nhất để thi hành mục vụ giữa TVCC và VBC […]

Lời Cầu Nguyện Có Lửa

Lời Cầu Nguyện Có Lửa – The Prayer That Has Fire 1 Các vua (Kings) 18:20-40 Bối cảnh phải cầu nguyện – Circumstances (that we) ought to pray.vv.20-22 Ý nghĩa của thần tượng – the meaning of idols Người thờ thần tượng – people who worship idols Sự thật về thần tượng – the truth about […]

Nắm Chặt Lời Hứa

Nắm Chặt Lời Hứa – Hold Fast to God’s Promises Giê-rê-mi (Jeremiah) 29:11-13 Quên đi nỗi sợ – Forget fear. Giô-suê (Joshua) 1:9; Phục-truyền (Deut.) 32:39 Xin thêm được một năm – Another year granted. Lu-ca (Luke) 13:6-9 Để nhìn thấy Chúa hành động trong mỗi hoàn cảnh- To see God work in every circumstance. Rô-ma […]

Đời Sống Thỏa Lòng

Đời Sống Thỏa Lòng – A Contented Life Lu-ca (Luke) 2:25-40 Thỏa lòng là gì – What does contentment mean? Thỏa lòng là   trang thái vui vẻ và mãn nguyện – A state of happiness and satisfaction. Kinh Thánh nói gì về thỏa lòng – What does the Bible say about contentment? Đặc điểm của […]

Những Người Vô Danh

Những Người Vô Danh – The Unnamed People Ma-thi-ơ (Matthew) 2:1-12   Vô danh với người nhưng không vô danh với Chúa – Unnamed to men but not to God. Ê-sai (Isaiah) 53:3; Thi-thiên (Psalm) 147:4 Những nhà thông thái vô danh – The unnamed wise men. Giê-rê-mi (Jeremiah)29:13 Những gã chăn chiên vô danh […]

Lấy Gì Để Báo Đáp?

Lấy Gì Để Báo Đáp – What Gratitude Shall We Return Thi-thiên (Psalm) 116:12-19 Cầm chén cứu rỗi – Lift up the cup of salvation. v.13 Rao truyền ơn cứu rỗi Chúa – proclaim God’s grace of salvation Gìn giữ mối tương giao với Chúa – keep our fellowship with God. Trả xong mọi sự hứa […]

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Hãy Đếm các Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Many Blessings Thi-thiên (Psalm) 103:1-5 Tạ ơn trong nghịch cảnh – Give thanks in hard times. 1 Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) 5:18; Rô-ma (Romans) 8:18 Tạ ơn Chúa về ơn cứu rỗi vĩ đại của Ngài – Give thanks to God for His great gift of salvation. 2 […]

Bước Đi Trong Sự Sáng

Bước Đi Trong Sự Sáng (Phần Hai) – Walk in the Light (Part Two) 1 Giăng (John) 2:1-6 Có Đấng biện hộ – We have an Advocate. v.1-2 Bước đi trong sự vâng lời – Walk in obedience. vv. 3-5 Ba động cơ của sự vâng lời – Three motives for obedience: Phải vâng lời – […]