Lấy Gì Để Báo Đáp?

Lấy Gì Để Báo Đáp – What Gratitude Shall We Return Thi-thiên (Psalm) 116:12-19 Cầm chén cứu rỗi – Lift up the cup of salvation. v.13 Rao truyền ơn cứu rỗi Chúa – proclaim God’s grace of salvation Gìn giữ mối tương giao với Chúa – keep our fellowship with God. Trả xong mọi sự hứa […]

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Hãy Đếm các Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Many Blessings Thi-thiên (Psalm) 103:1-5 Tạ ơn trong nghịch cảnh – Give thanks in hard times. 1 Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) 5:18; Rô-ma (Romans) 8:18 Tạ ơn Chúa về ơn cứu rỗi vĩ đại của Ngài – Give thanks to God for His great gift of salvation. 2 […]

Bước Đi Trong Sự Sáng

Bước Đi Trong Sự Sáng (Phần Hai) – Walk in the Light (Part Two) 1 Giăng (John) 2:1-6 Có Đấng biện hộ – We have an Advocate. v.1-2 Bước đi trong sự vâng lời – Walk in obedience. vv. 3-5 Ba động cơ của sự vâng lời – Three motives for obedience: Phải vâng lời – […]