Sermons by Mục sư Nguyễn Hải Bằng

112 of 17 items

Chúa Đã, Đang và Sẽ Làm Việc

Chúa Đã, Đang, và Sẽ Làm Việc – God Was, Is and Will Be Doing the Work Ê-sai (Isaiah) 45:1-13   Chúa hoàn tất các mục tiêu – God accomplishes His Goals. Ê-sai (Isaiah) 45:1-2 Phương cách Chúa hành động – God’s method of action. Ê-sai (Isaiah) 45:3-5 Chúa muốn con người nhận biết Ngài – […]

How To Be Filled with The Holy Spirit

by

How To Be Filled with The Holy Spirit Ephesians 5:15-20 Introduction: What is meant by being filled with the Holy Spirit? How can a child of God be filled with the Holy Spirit? What can a child of God expect when he/she is filled with the Holy Spirit?