Sermons by Mục sư Huỳnh Minh Đức

112 of 140 items

Lấy Gì Để Báo Đáp?

Lấy Gì Để Báo Đáp – What Gratitude Shall We Return Thi-thiên (Psalm) 116:12-19 Cầm chén cứu rỗi – Lift up the cup of salvation. v.13 Rao truyền ơn cứu rỗi Chúa – proclaim God’s grace of salvation Gìn giữ mối tương giao với Chúa – keep our fellowship with God. Trả xong mọi sự hứa […]

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Hãy Đếm các Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Many Blessings Thi-thiên (Psalm) 103:1-5 Tạ ơn trong nghịch cảnh – Give thanks in hard times. 1 Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) 5:18; Rô-ma (Romans) 8:18 Tạ ơn Chúa về ơn cứu rỗi vĩ đại của Ngài – Give thanks to God for His great gift of salvation. 2 […]

Bước Đi Trong Sự Sáng

Bước Đi Trong Sự Sáng (Phần Hai) – Walk in the Light (Part Two) 1 Giăng (John) 2:1-6 Có Đấng biện hộ – We have an Advocate. v.1-2 Bước đi trong sự vâng lời – Walk in obedience. vv. 3-5 Ba động cơ của sự vâng lời – Three motives for obedience: Phải vâng lời – […]

Hãy Tỉnh Thức

Hãy Tỉnh Thức – Let’s Be Awake Ma-thi-ơ (Matthews) 24:36-51 Những biến cố cần chú ý – Events we need to pay attention to. Chuẩn bị bằng những chữ “Đừng” – Be prepared with the word “Do not”: đừng quá yêu thế gian – Do not love the world. v.38 đừng quá lo lắng đời […]

Xây Lại Cổng và Vách Thành

Xây Lại Cổng và Vách Thành – Rebuild the Gates and Wall Nê-hê-mi (Nehemiah) 2:11-20 Cổng Chiên – Sheep Gate or Lion Gate (Nê-hê-mi 3:1) Cổng Cá – Fish Gate or Damascus Gate (Nê-hê-mi 3:3) Cổng Cũ – Old Gate (Nê-hê-mi 3:6) Cổng Rác – Dung Gate ( Nê-hê-mi 3:13) Cổng Thung Lũng – Valley Gate […]

Lời Mời Gọi Của Chúa

Lời mời gọi của Chúa – God’s invitation Ê sai 55:1-7 (Isaiah 55:1-7) Đối tượng được mời v.1-2 Phước hạnh của lời mời. v.1-3 a) Được thỏa mãn v.1 b) Được sống v.3 c) Được yêu thương v.3b d) Được tha thứ v.7b Đáp lời mời gọi v.3-7 a) Hết lòng tìm kiếm v.3 b) […]

Bí Quyết Để Thỏa Lòng

Bí Quyết Để Thỏa Lòng – The Secret to Contentment Phi-líp (Philippians) 4:10-23 Quyền thần hựu của Đức Chúa Trời – The providence of God. v.10 “Tôi được rất vui mừng trong Chúa, vì nay anh em lại lo tưởng về tôi lần nữa; anh em vẫn tưởng đến điều đó lắm, nhưng không có […]