Tội Lỗi

2 Items

Ai Yêu Chúa Hơn

Ai Yêu Chúa Hơn Luca 7:36-50 Ba nhân vật chính Chủ tiệc Khách được mời Khách không mời Hai nhân vật phụ Điểm giống nhau Điểm khác nhau Về ý thức Về thái độ Về kết quả Về sự phục vụ