Thương Khó Phục Sinh

112 of 20 items

Kết Quả Của Sự Phục Sinh

Kết Quả của Sự Phục Sinh – The Results of the Resurrection Giăng 20:19-23 Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng vô cùng – Jesus is the infinite almighty God. “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” […]

Thống Khổ Nhân

Thống Khổ Nhân – The Suffering Man Ê-sai (Isaiah) 53:4-6 Mục đích về sự chết của Chúa – The purposes of Jesus’ death: Ngài chết vì mọi người – Jesus died for everyone. “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại […]

Những Lời Nói Cuối Cùng

Những Lời Nói Cuối Cùng – The Last Words Lu-ca (Luke) 23:33-43  Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì – Father, forgive them, for they do not know what they are doing (v.34) Quả thật Ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trong […]

Chịu Khổ

Chịu Khổ Kt 1 Phi e rơ 4: 12-16 câu gốc 1Phi e rơ 4:16 01. Nổi khổ của Chúa. 1Phiero 2:21 a) khổ về thể xác. b) khổ về tinh thần. 02. Khổ vì ai? a) vì Chúa. 1Phiero 3:14 b) vì anh chị em trong Chúa. 2Corinhto 11:26 c) vì tội lổi của […]

Chúa Sống Lại Rồi

Chúa Sống Lại Rồi – Jesus Is Risen Khải-huyền (Revelation) 1:17-18 Tầm quan trọng của sự phục sinh – The significance of Resurrection Kết quả của sự phục sinh – The result of Resurrection Chúa đang sống trong tôi – Jesus is living in me.

Bạn Đứng Ở Đâu? Đứng Bên Nào?

Bạn Đứng Ở Đâu? Đứng Bên Nào? Where Do You Stand? On Which Side? Lu-ca (Luke) 23:26-42 Đức Chúa Trời đoán phạt tội lỗi – God condemns sin. Giăng (John) 3:36 Đức Chúa Trời có quyền năng biến đổi – God has the power to change lives. Rô-ma (Romans)8:28 Đứng đâu? Đứng bên nào? – Where […]

Kết Quả Sự Chết của Chúa Jesus

Kết quả sự chết của Chúa Jesus. Kt Ê sai 53:10-12 câu gốc Ê Sai 53:5 01. Tội lổi được cất đi. Giăng 1:29 02. Không còn bức tường ngăn cách. Ê phê sô 2:13-14 03. Được tinh sạch luôn luôn. 1 Giăng 1:7 04. Không còn hình phạt hay rủa sã. Roma 8:1 05. […]

Những Sự Dạy Dỗ Sau Cùng

Những Sự Dạy Dỗ Sau Cùng – The Last Teachings Giăng (John) 13:1-17 Một tình yêu không thay đổi – The unchanging love Tắm và rửa – Showering and washing Hạ mình và phục vụ lẫn nhau – Humble and serve one another