Truyền Giáo

9 Items

Lời Mời Gọi Của Chúa

Lời mời gọi của Chúa – God’s invitation Ê sai 55:1-7 (Isaiah 55:1-7) Đối tượng được mời v.1-2 Phước hạnh của lời mời. v.1-3 a) Được thỏa mãn v.1 b) Được sống v.3 c) Được yêu thương v.3b d) Được tha thứ v.7b Đáp lời mời gọi v.3-7 a) Hết lòng tìm kiếm v.3 b) […]

Nhiệm Vụ Khả Thi

Nhiệm Vụ Khả Thi – Feasibility Mission Lu-ca (Luke) 5:17-20  7 điều để thi hành nhiệm vụ khả thi – 7 things to accomplish a feasibility mission Có lòng quan tâm – Have concerns Có đức tin nơi Chúa – Have faith in God Có kế hoạch hẳn hòi – Have an explicit plan Có […]

Tin Lành Cho Kẻ Nghèo

Tin Lành cho Kẻ Nghèo – Good News for the Poor Lu-ca (Luke) 4:14-19 Do Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa tác động để cứu tội nhân – By the Holy Spirit working through God’s Word to save sinners. Rô-ma (Romans) 10:17 Người giam cầm được phóng thích – The captives are released Kẻ mù […]

Cánh Đồng Truyền Giáo

Cánh Đồng Truyền Giáo – The Mission Field Giăng (John) 4:31-42 Hội Thánh: Đi ra – The church: To go out Hội Thánh: Tập trung – The church : To focus Sứ diệp và phương cách truyền giáo – The message and method of sharing the gospel