Phục Vụ

3 Items

Hội Thánh Cần Người

Hội Thánh Cần Người – The Church Needs People Phi-líp 2:19-30 Người đặt công việc Chúa trên hết – A person who puts God’s work first. 21 “ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ.” Phi-líp 2:21 Bảng trắc nghiệm về 3 hạng người trong Hội thánh – […]

Mục Đích của Nhóm Nhỏ

Mục Đích của Nhóm Nhỏ – The Purposes of Small Groups Công-vụ (Acts) 2:42-47  Tôn thờ Thiên Chúa – Worship God. Học hỏi sống đạo – Learn to live a godly life. Xây dựng tình thân – Build fellowship. Phục vụ tha nhân – Serve others. Cứu người lầm lạc – Save the lost.