Đời Sống của Chúa Jesus

3 Items

You can optionally write a description for the category here.

Bí Quyết Gìn Giữ Sự Thịnh Vượng

Bí Quyết Gìn Giữ Sự Thịnh Vượng – Secrets to Retain Prosperity Châm-ngôn (Proverbs) 3:1-12 Sống cách nhân từ và thành thật – Live mercifully and Tin cậy và nương tựa nơi Đức Chúa Trời – Trust and lean on God. Cho đi để nhận lại – Give to receive. Tỉa sửa để được kết […]

Chúa Thăng Thiên

Chúa Thăng Thiên – Jesus Christ’s Ascent Công vụ (Acts) 1:1-11 Chúa thăng thiên chứng tỏ có một thế giới khác – Jesus Christ’s ascent proves there exists another world. Chúa thăng thiên với mục đích – Jesus ascended with a purpose: Giăng (John) 16:7-8 Chúa thăng thiên để chắc chắn Ngài sẽ trở lại […]

Vinh Quang của Thập Tự

Vinh Quang của Thập Tự Giá – The Glory of the Cross Giăng (John) 12:20-24 Bởi Thập-tự-giá mà quyền lực tội lỗi và ma quỉ bị đánh đổ – By the cross the power of sin and Satan was defeated. Bởi Thập-tự-giá mà con người được giải phóng và được phục hồi – By the […]