Đức Tin

112 of 100 items

Bước Đi Trong Sự Sáng

Bước Đi Trong Sự Sáng (Phần Hai) – Walk in the Light (Part Two) 1 Giăng (John) 2:1-6 Có Đấng biện hộ – We have an Advocate. v.1-2 Bước đi trong sự vâng lời – Walk in obedience. vv. 3-5 Ba động cơ của sự vâng lời – Three motives for obedience: Phải vâng lời – […]

Hãy Tỉnh Thức

Hãy Tỉnh Thức – Let’s Be Awake Ma-thi-ơ (Matthews) 24:36-51 Những biến cố cần chú ý – Events we need to pay attention to. Chuẩn bị bằng những chữ “Đừng” – Be prepared with the word “Do not”: đừng quá yêu thế gian – Do not love the world. v.38 đừng quá lo lắng đời […]

Xây Lại Cổng và Vách Thành

Xây Lại Cổng và Vách Thành – Rebuild the Gates and Wall Nê-hê-mi (Nehemiah) 2:11-20 Cổng Chiên – Sheep Gate or Lion Gate (Nê-hê-mi 3:1) Cổng Cá – Fish Gate or Damascus Gate (Nê-hê-mi 3:3) Cổng Cũ – Old Gate (Nê-hê-mi 3:6) Cổng Rác – Dung Gate ( Nê-hê-mi 3:13) Cổng Thung Lũng – Valley Gate […]