Môn Đệ Hóa

1324 of 74 items

Đánh Trận Tốt Lành

Đánh Trận Tốt Lành – Fight the Good Fight Phi-líp (Philippians) 1:27-30 Muốn đánh trận tốt lành thì cần có 3 điều quan trọng – To fight the good fight it’s necessary to have 3 important traits: Sống đạo – Living out the faith. v27a Đồng tâm hiệp tác – Work together in one spirit. […]

Gia Tăng Niềm Vui

Gia Tăng Niềm Vui – Increasse Our Joy – Phi-líp (Philippians) 1:1-11 Gia tăng niềm vui trong mối thông công Cơ Đốc – Increase our joy in the Christian fellowship Mối thông công Cơ Đốc là – Christian fellowship is: to think of each others (v.3-6) Mối thông công Cơ Đốc là – Christian fellowship is: […]

Duy Trì Niềm Vui

Duy Trì Niềm Vui – Maintain Our Joy – Phi-líp (Philippians) 4:10-13  4 thái độ để duy trì niềm vui – 4 attitudes to maintain our joy Tâm trí ổn định – A stable mind. Gia cơ (James) 1:8; Phi líp (Philippians) 1:21 Tấm lòng thuận phục – An obedient heart. Phi-líp (Philippians) 2:8 Coi trọng […]

Niềm Vui Trong Đấng Christ

Niềm Vui Trong Đấng Christ – Joy in Christ Phi-líp (Philippians) 4:4  4 điều cướp lấy niềm vui của chúng ta – 4 things stealing our joy Hoàn cảnh – Circumstance. Ha-ba-cúc (Habakkuk) 3:17-19 Con người – People. Phi-líp (Philippians) 2:3-4 Vật chất – Material things. 1 Ti-mô-thê (Timothy) 6:6-10 Lo lắng – Worry. Ma-thi-ơ […]

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng

Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng – Taking Care of Your Body Is Worship Rô-ma (Romans) 12:1, 1Cô-rinh-tô (Corinthians) 6:19-20  Làm sạch thân thể – Cleanse your body. 2 Cô-rin-tô (Corinthians) 7:1 Chăm sóc thân thể – Care for your body. Ê-phê-sô (Ephesians)5:29 Tiết độ và tự chủ – Control your body. 1Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) […]

Cam Kết Trong Năm Mới

Cam Kết Trong Năm Mới – Commitments In the New Year 2 Cô-rinh-tô (Corinthians)1:18-20   Đặt Chúa và công việc Chúa ưu tiên – Put God and His work top priority. Ma-thi-ơ (Matthew) 6:33 Để Chúa làm thuyền trưởng, làm Chủ đời sống – Let God be the Captain and Master of our life. Châm-ngôn (Pro-verbs) 3:5-6 […]

Mục Đích của Nhóm Nhỏ

Mục Đích của Nhóm Nhỏ – The Purposes of Small Groups Công-vụ (Acts) 2:42-47  Tôn thờ Thiên Chúa – Worship God. Học hỏi sống đạo – Learn to live a godly life. Xây dựng tình thân – Build fellowship. Phục vụ tha nhân – Serve others. Cứu người lầm lạc – Save the lost.

Làm Gì Khi Đối Diện Với Nan Đề

Làm Gì Khi Đối Diện Với Những Nan Đề What to Do When Facing Problems Ru-tơ (Ruth) 1:1-22  Người trốn chạy khỏi nan đề: Ê li mê léc – A runaway from problems: Elimelek Người cam chịu nan đề: Na ô mi – A problem-accepting, bearing person: Naomi Người đối diện với nan đề: Ru-tơ […]