Cầu Nguyện

2 Items

Khẩn Thiết Cầu Nguyện

Khẩn Thiết Cầu Nguyện – Earnest Prayer Nê-hê-mi (Nehemiah) 3:28-32, Gia-cơ (James) 5:17-18 Tầm quan trong của sự cầu nguyện Mỗi người xây lại bức tường dối ngang nhà mình Lời cầu nguyện nhiệt thành sốt sắng của Ê-li Nhu cầu để cầu nguyện Sự hiệp nhất để thi hành mục vụ giữa TVCC và VBC […]

Lời Cầu Nguyện Có Lửa

Lời Cầu Nguyện Có Lửa – The Prayer That Has Fire 1 Các vua (Kings) 18:20-40 Bối cảnh phải cầu nguyện – Circumstances (that we) ought to pray.vv.20-22 Ý nghĩa của thần tượng – the meaning of idols Người thờ thần tượng – people who worship idols Sự thật về thần tượng – the truth about […]