Cảm Tạ

112 of 19 items

Lấy Gì Để Báo Đáp?

Lấy Gì Để Báo Đáp – What Gratitude Shall We Return Thi-thiên (Psalm) 116:12-19 Cầm chén cứu rỗi – Lift up the cup of salvation. v.13 Rao truyền ơn cứu rỗi Chúa – proclaim God’s grace of salvation Gìn giữ mối tương giao với Chúa – keep our fellowship with God. Trả xong mọi sự hứa […]

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Hãy Đếm các Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Many Blessings Thi-thiên (Psalm) 103:1-5 Tạ ơn trong nghịch cảnh – Give thanks in hard times. 1 Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) 5:18; Rô-ma (Romans) 8:18 Tạ ơn Chúa về ơn cứu rỗi vĩ đại của Ngài – Give thanks to God for His great gift of salvation. 2 […]

Làm Gì Để Tạ Ơn

Làm Gì Để Tạ Ơn – What to Do to Give Thanks Thi-thiên (Psalms) 50:14; 103:2; 116:12  Chớ quên các ân huệ Ngài – Forget not all His benefits. Nhớ rằng chúng ta là sự sáng của thế gian – Remember we are the light of the world. Không chỉ một ngày tạ ơn – Thanksgiving […]

Những Điều Tạ Ơn Quan Trọng

Những Điều Tạ Ơn Quan Trọng – Important Things In Thanksgiving 2 Cô-rinh-tô (Corinthians) 9:15  Về sự giải cứu cùng sự thỏa lòng Chúa ban – For God-given delivery and contentment. 1 Cô rinh tô (Corinthians)15:57, 1 Ti mô thê (Timothy) 6:6 Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn Sống và Hành Động – Give thanks to […]

Lý Do Tạ Ơn

Lý Do Tạ Ơn – Reasons to Give Thanks Ha-ba-cúc (Habakkuk) 3: 17-19   Hạnh phúc không phải trong những hoàn cảnh – Happiness is not in circumstances. Đức Chúa Trời không chú ý vào hoàn cảnh nhưng chú ý vào việc làm cho chúng ta lớn lên – God does not pay attention to […]

Tạ Ơn Chúa Cách Nào?

Tạ Ơn Chúa Cách Nào– How to Give Thanks to God Lu-ca (Luke) 17: 11-19   Nhân danh Đức Chúa Jesus mà tạ ơn Chúa – To thank God in the name of the Lord Jesus Christ Trung tín thờ phượng để tạ ơn Chúa – To thank God in being faithful in worshiping Làm […]

Mùa Tạ Ơn

by

Mùa Tạ Ơn – Thanksgiving Season Thi-thiên (Psalm) 37:1-9 Hãy tin cậy Chúa – Trust God. Hãy phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa – Commit our lives to God’s hand. Hãy yên tịnh trước mặt Chúa – Be still before God