Xây Lại Cổng và Vách Thành – Rebuild the Gates and Wall

Nê-hê-mi (Nehemiah) 2:11-20

  1. Cổng Chiên – Sheep Gate or Lion Gate (Nê-hê-mi 3:1)
  2. Cổng Cá – Fish Gate or Damascus Gate (Nê-hê-mi 3:3)
  3. Cổng Cũ – Old Gate (Nê-hê-mi 3:6)
  4. Cổng Rác – Dung Gate ( Nê-hê-mi 3:13)
  5. Cổng Thung Lũng – Valley Gate ( Nê-hê-mi 3:13)
  6. Cổng Suối – Fountain Gate ( Nê-hê-mi 3:15)
  7. Cổng Nước – Water Gate ( Nê-hê-mi 3:26)
  8. Cổng Ngựa – Horse Gate ( Nê-hê-mi 3:28)
  9. Cổng Hướng Đông – East Gate (Nê-hê-mi 3:29)
  10. Cổng Thầy hay Cổng Xét Nghiệm – Master Gate or Examination Gate (Nê-hê-mi 3: 31)