Vui Mừng Trong Đức Tin– Joy in Faith

Phi-líp (Philippians) 1:12-26

Muốn vui mừng trong đức tin cần có cái nhìn của đức tin – To have joy in faith it’s necessary to have a view of faith.

01. Xiềng xích. v 12-14;   2 Ti mô thê 2:9

02. Sự chỉ trích v15-19;    2Ti mô thê 3:12

03. Đối diện sự chết. v20-26;  He bơ rơ 9:27, Khải huyền 14:13