Tin Lành cho Kẻ Nghèo – Good News for the Poor

Lu-ca (Luke) 4:14-19

  1. Do Đức Thánh Linh dùng Lời Chúa tác động để cứu tội nhân – By the Holy Spirit working through God’s Word to save sinners. Rô-ma (Romans) 10:17
  2. Người giam cầm được phóng thích – The captives are released
  3. Kẻ mù lòa được sáng mắt – The blind can see
  4. Người áp bức được tự do – The oppressed are freed
  5. Công bố thời kỳ ân điển Chúa – To proclaim the time of God’s grace