Thống Khổ Nhân – The Suffering Man

Ê-sai (Isaiah) 53:4-6

Mục đích về sự chết của Chúa – The purposes of Jesus’ death:

  1. Ngài chết vì mọi người – Jesus died for everyone.

“Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.  Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.”     Ê-sai (Isaiah) 53:4-5

  1. Ngài chết để chuộc tội cho mọi người – He died to atone for our sin debt.

“Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.   cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.”

                                                Hê-bơ-rơ (Hebrews) 9:22, 28

  1. Ngài chết để chuộc mọi người khỏi sự rủa sả – He died to redeem us from the curse.

“Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ”           Ga-la-ti (Galatians) 3:13

  1. Ngài chết để cứu mọi người khỏi đời ác này – He died to save us from this evil world.

“là Đấng phó mình vì tội lỗi chúng ta, hầu cho cứu chúng ta khỏi đời ác nầy, y theo ý muốn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta”

                                                Ga-la-ti (Galatians) 1:4

  1. Ngài chết để mọi người được làm con Đức Chúa Trời – He died so we become children of God.

“Dường ấy, người không phải là tôi mọi nữa, bèn là con; và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời.”

Ga-la-ti (Galatians) 4:7