Sống Kết Quả Cho Vương Quốc Đức Chúa Trời – Live Productively for God’s Kingdom

Ma-thi-ơ (Matthew) 13:1-9

  1. Ý muốn của Đức Chúa Trời là con cái Cúa sống kết quả – It is God’s will that believers will live a productive life. Giăng(John) 15:16
  2. Hai lý do chính dẫn đến đời sống không kết quả là – There are two reasons for an unproductive life. Ma-thi-ơ (Matthew) 13:22
  3. Sự lo lắng trong cuộc sống – The cares for the world
  4. Sự tham muốn giàu sang trên đời – The deceitfulness of riches
  5. Ba nguyên tắc Kinh Thánh cho một đời sống kết quả – 3 biblical principles for a productive life:
  6. Liên kết với Chúa – connected to God. Giăng15:1-17
  7. Đầu phục sự tể trị của Đức Thánh Linh – Submissive to the sovereign hand of the Holy Spirit. Rô-ma (Romes) 8:29; 2 Ti-mô-thê (Timothy)3:16; Hebơ-rơ 4:12
  8. Thông công với cộng đồng con cái Chúa – connected to a God-centered community of believers. 1Cô-rinh-tô 12:12-31