Sống Đúng Mục Đích – Live For the Right Goal

Phi-líp 3:17-21

    4 câu hỏi cần hỏi – 4 questions need to ask:

  1. Mục tiêu này có tôn vinh Chúa không – Does this goal glorify God? 1 Cô rinh tô 10:31, v.18

“Vì tôi đã thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ.”                            Phi-líp 3:18

 “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.”     1 Cô-rinh-tô 10:31

  1. Mục tiêu này có động lực nào? Yêu thương hay vị kỷ – What is the motive of this goal? Is it love or selfishness? 1 Cô rinh tô 16:14, v 19

“Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm.” 1 Cô-rinh-tô 16:14

“Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.”  Phi-líp 3:19

  1. Mục tiêu này chỉ tạm thời hay còn lại đến đời đời – Is this goal only temporal or is it everlasting? 1 Giăng 2:17, v19b

“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”  1 Giăng 2:17

“họ lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.”    Phi-líp 3:19

Mục tiêu này có tuỳ thuộc vào Chúa hay cậy vào cánh tay xác thịt – Does this goal depend on God or does it rely on one’s fleshly hand?

“Lòng người toan định đường lối mình; Song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.”   Châm-ngôn 16:9

     3 điều cần có để đạt đến mục tiêu – 3 requirements to reach the goal:

  1. Cần Chúa thêm ơn, thêm sức – Need God’s grace and strength. Xa cha ri 4:6

Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”

  1. Cần lời Chúa hướng dẫn – Need the guidance of God’s Word. Giô suê 1:8

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.”

  1. Cần anh chị em trong Chúa hổ trợ – Need the support of brothers and sisters in God. Truyền đạo 4:12

“Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng, thì hai người có thế chống cự nó; một sợi dây đánh ba tao lấy làm khó đứt.”