Quyền Năng của sự Cảm Tạ và Ngợi Khen

The Power of Praise and Thanksgiving

2 Sử-ký (Chronicles) 5:13-14

  1. Chúa Jesus Hát – Jesus sang? Mác (Mark) 14:26
  1. Đàn hát đuổi quỉ – Music playing drives away demons. 1 Sa-mu-ên (Samuel) 16:23
  1. Ca hát và ngợi khen khiến động đất – Singing and praising send earthquake. Công-vụ (Acts) 16:25-26
  1. Chiến thắng bằng ca đoàn – Victory by the choir. 2 Sử-ký (Chronicles) 20:21-22