Ống Dẫn Phước Hạnh – Vessel of Grace

Công-vụ (Acts) 3:1-11