Niềm Vui Hành Hương Về Thiên Quốc

Joy in Our Pilgrimage to Heaven

Thi-thiên (Psalm) 84:5-7

 Con đường về Thiên quốc phải đi qua Trũng Khóc Lóc, chúng ta cần hành trang – The road to Heaven has to pass through the Valley of Sorrow and we need to:

  1. Cần có Chúa – Have God (with us).
  1. Cần có sức Chúa – Have God’s strength.
  1. Cần có hy vọng trong Chúa – Have hope in God.
  1. Cần bước đi trong đường lối Chúa – Walk in God’s way
  2. Cần tiếp tục đi tới – Keep on going forward