Những Người Vô Danh – The Unnamed People

Ma-thi-ơ (Matthew) 2:1-12

 

  1. Vô danh với người nhưng không vô danh với Chúa – Unnamed to men but not to God. Ê-sai (Isaiah) 53:3; Thi-thiên (Psalm) 147:4
  2. Những nhà thông thái vô danh – The unnamed wise men. Giê-rê-mi (Jeremiah)29:13
  3. Những gã chăn chiên vô danh – The unnamed shepherds. Ê-sai (Isaiah) 43:4; Rô-ma (Romans)5:8