Những Lời Nói Cuối Cùng – The Last Words

Lu-ca (Luke) 23:33-43

  1.  Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì – Father, forgive them, for they do not know what they are doing (v.34)

  2. Quả thật Ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trong nơi Ba-ra-đi – Truly, I tell you, today you will be with me in paradise.

  1. Kìa là con ngươi! Và kìa là mẹ ngươi – There is your son! And here is your mother. Giăng (John) 19:26-27