Những lời nói sau cùng ( phần hai)
Kt Mác 15:33-39 câu gốc 2 Cô rinh tô 5:15

01. Đức Chúa Trời tôi ôi ! Sao Ngài lìa bỏ tôi
a) sự ngăn cách của tội lổi.
b) để không còn chia lìa.
c) để không còn nổi cô đơn.

02. Mọi sự đã được trọn !
a) sự cứu chuộc đã hoàn tất.
b) Kinh thánh đã ứng nghiệm.
c) Luật pháp đã hoàn thành.
đ) Ma quỉ bị tiêu diệt với sự chết