Những biểu tượng của mùa Thương Khó.
Kt Giăng 18:1-27 câu gốc Khải Huyền 3:3
5 biểu tượng của mùa thương khó.
01. Khu vườn : sự hy sinh v1
        Giăng 12:24
02. Nụ hôn : sự phản bội. Mathio 26:48,49
        Phi líp 3:18
        Gia cơ 4:4
03. Thanh gươm : sự chiến đấu và bảo vệ. v10
        Roma 15:30
        Ê phê sô 6:17
        Giăng 17:15
04. Chén đắng : sự đầu phục. v11-14
        1 Cô rinh tô 13:7
05. Tiếng gà gáy : sự chối bỏ và tỉnh thức. v27
        Thi Thiên 1:1
        2 Cô rinh tô 7:9-10