Nhiệm Vụ Khả Thi – Feasibility Mission

Lu-ca (Luke) 5:17-20

 7 điều để thi hành nhiệm vụ khả thi – 7 things to accomplish a feasibility mission

  1. Có lòng quan tâm – Have concerns
  1. Có đức tin nơi Chúa – Have faith in God
  1. Có kế hoạch hẳn hòi – Have an explicit plan
  1. Có sự hiệp một – Have unity
  1. Có lòng kiên trì và hành động – Have perseverance and actions
  1. Có sáng kiến mới – Have fresh ideas
  2. Có sự hy sinh sẵn sàng trả giá – Willing to sacrifice and pay the price