Người Mẹ Nhân Hậu – The Lenient Mother

1 Sa-mu-ên 1:1-11

 1. Bà mẹ kiên trì cầu nguyện – A mother persistent in prayer (v.10-11)

“An-ne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ.  Nàng hứa nguyện rằng: Ôi, Đức Giê hô va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê hô va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó.” 1 Sa-mu-ên 1:10-11

 1. Bà mẹ gìn giữ sự hứa nguyện – A mother keeping her vow (v.24)

“Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo ba con bò đực, một Ê-pha bột mì, và một bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm.”                                                                          1 Sa-mu-ên 1:24

 1. Bà mẹ đặt Chúa lên trên hết – A mother putting God first (v.11b)

“thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê hô va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó.”

                                                1 Sa-mu-ên 1:11b

 • Thành công và có Chúa – successful and have God
 • Thành công không có Chúa – successful without God
 • Không thành công nhưng có Chúa – unsuccessful but have God“ Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” Ma-thi-ơ 16:26

   

  Kết luận – In conclusion:

  “Đức Giê-hô-va đoái xem An-ne: nàng thọ thai và sanh ba con trai và hai con gái, còn gã trai trẻ Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va.”  1 Sa-mu-ên 2:21