Nắm Chặt Lời Hứa – Hold Fast to God’s Promises

Giê-rê-mi (Jeremiah) 29:11-13

  1. Quên đi nỗi sợ – Forget fear. Giô-suê (Joshua) 1:9; Phục-truyền (Deut.) 32:39
  2. Xin thêm được một năm – Another year granted. Lu-ca (Luke) 13:6-9
  3. Để nhìn thấy Chúa hành động trong mỗi hoàn cảnh- To see God work in every circumstance. Rô-ma (Romans) 8:28; Phi-líp (Philippians) 1:6