Mục Đích của Nhóm Nhỏ – The Purposes of Small Groups

Công-vụ (Acts) 2:42-47

  1.  Tôn thờ Thiên Chúa – Worship God.
  2. Học hỏi sống đạo – Learn to live a godly life.
  1. Xây dựng tình thân – Build fellowship.
  1. Phục vụ tha nhân – Serve others.
  1. Cứu người lầm lạc – Save the lost.