Mục Đích của Đời Sống – The Goal of Life

Phi-líp 3:12-16

  1. Mục đích là trách nhiệm thuộc linh của mỗi người – The goal is every believer’s spiritual responsibility.

“Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”                                     Ê-xê-chi-ên 18:4

Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.”                 Giăng 3:36

2. Mục đích là sự khẳng định của đức tin – The goal is the affirmation of faith.

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”                                        Hê-bơ-rơ 11:1

  1. Mục đích giúp chúng ta sống tập trung và hiệu quả – It helps us live with a focus and fruitfully.

“nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”                                              Phi-líp 3:14

“Vậy thì, tôi chạy, chẳng phải là chạy bá vơ; tôi đánh, chẳng phải là đánh gió.”                    1 Cô-rinh-tô 9:26

4. Mục đích giúp chúng ta tiếp tục tiến tới mà không bỏ cuộc – The goal helps us keep on going forward without giving up.

 “Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi  đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi…Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào, thì chúng ta phải đồng đi vậy.”

                                                     Phi-líp 3:12,16

“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.”

                                                Thi-thiên 27:13

  1. Mục đích tỉa sửa cá tính của chúng ta – It prunes and refines our characters.

“Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.”

                                                Phi-líp 3:12

“Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặngtội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta.”

                                                Hê-bơ-rơ 12:1