Lời Nhắn Nhủ của Một Tù Nhân – The Advice of the Prisoner 

 Phi-líp(Philippians) 4:1-5

  1. Hãy đứng vững trong Chúa – Stand firm in the Lord. v.1

“Vậy thì, hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa.”      Phi-líp 4:1

  1. Hãy hiệp một trong Chúa – Be united in the Lord. v.2

“Tôi khuyên Ê-yô-đi và khuyên Sin-ty-cơ phải hiệp một ý trong Chúa.” Phi-líp 4:2

  1. Hãy vui mừng trong Chúa – Rejoice in the Lord. v.4.

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.”

                                                            Phi-líp 4:4