Lời mời gọi của Chúa – God’s invitation

Ê sai 55:1-7 (Isaiah 55:1-7)

 1. Đối tượng được mời v.1-2
 2. Phước hạnh của lời mời. v.1-3
  1. a) Được thỏa mãn v.1
  2. b) Được sống v.3
  3. c) Được yêu thương v.3b
  4. d) Được tha thứ v.7b
 1. Đáp lời mời gọi v.3-7
  1. a) Hết lòng tìm kiếm v.3
  2. b) Ăn năn v.7
  3. c) Nắm lấy cơ hội v.6