Lời Cầu Nguyện Có Lửa – The Prayer That Has Fire

1 Các vua (Kings) 18:20-40

  1. Bối cảnh phải cầu nguyện – Circumstances (that we) ought to pray.vv.20-22
    • Ý nghĩa của thần tượng – the meaning of idols
    • Người thờ thần tượng – people who worship idols
    • Sự thật về thần tượng – the truth about idols.vv.26-29
  2. Con người cầu nguyện – The person of prayer.vv30-35
  3. Lời cầu nguyện – the prayer.vv.36-37
  4. Kết quả của sự cầu nguyện – the result of the prayer.vv.38-40