Lẽ Cần Thiết của Giáng Sinh – The Necessity of Christmas

Ma-thi-ơ (Matthew) 1:18-25

  1.  Chương trình cứu rỗi tối cao của Đức Chúa Trời – God’s sovereign plan for salvation
  2. Sự tham gia của con người trong chương trình của Đức Chúa Trời – Man’s participation in God’s plan
  1. Trách nhiệm của Hội Thánh trong nổ lực hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời – The church’s responsibility in the completion of God’s salvation plan