Lấy Gì Để Báo Đáp – What Gratitude Shall We Return

Thi-thiên (Psalm) 116:12-19

  1. Cầm chén cứu rỗi – Lift up the cup of salvation. v.13

Rao truyền ơn cứu rỗi Chúa – proclaim God’s grace of salvation

Gìn giữ mối tương giao với Chúa – keep our fellowship with God.

  1. Trả xong mọi sự hứa nguyện – Fulfill our vows to God.v.14

2 hứa nguyện mà mỗi người tin Chúa phải giữ – 2 vows every believer should keep:

* Trung tín cho đến chết – Be faithful until death. v.15

* Đầu phục Chúa và sống cho Chúa – Submit to God and live for Him. v.16

  1. Dâng của lễ thù ân (cảm tạ) cho Chúa – Give a sacrifice of thanks to God. v.17

Ngày nay là dâng bông trái của môi miệng – now is the time to give the fruit of lips. Hê-bơ-rơ (Hebrews) 13:15