– Kinh Thánh: Êsai 43:19
– Câu Gốc: Êsai 43:10a “Các ngươi là…tin Ta