Kết quả sự chết của Chúa Jesus.
Kt Ê sai 53:10-12 câu gốc Ê Sai 53:5

01. Tội lổi được cất đi. Giăng 1:29

02. Không còn bức tường ngăn cách. Ê phê sô 2:13-14

03. Được tinh sạch luôn luôn. 1 Giăng 1:7

04. Không còn hình phạt hay rủa sã. Roma 8:1

05. Thoát quyền Ma quỉ. Hê bơ rơ 2:14