Kết Quả của Sự Phục Sinh – The Results of the Resurrection

Giăng 20:19-23

  1. Ngài chính là Đức Chúa Trời quyền năng vô cùng – Jesus is the infinite almighty God.

“Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.” Ma-thi-ơ 28:18

  1. Ngài ban sự sống mới và sự sống đời đời cho chúng ta – He gives us a new life and eternal life.

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống.”  1 Phi-e-rơ 1:3

  1. Ngài ban cho chúng ta hy vọng sống lại với Ngài khi Chúa từ trời trở lại – He gives us the hope to resurrect with Him when He returns.

“Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Jêsus đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Jêsus cùng đến với Ngài.”  1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14