Kế Hoạch của Vua Thế Gian – The Scheme of the Worldly King

Xuất-ê-díp-tô-ký (Exodus) 8:25-31

 

  1.  Chất gánh nặng để không đi thờ phượng – Lay heavy burden on people to keep them from coming to worship. Xuất (Exodus) 5:6-9
  2. Thờ phượng ngay trong xứ Ai-cập – Worship right in Egypt. Xuất (Exodus) 8:25
  1. Đi thờ phượng nhưng đừng đi quá xa – Go worship but not too far away. Xuất (Exodus) 8:28
  1. Đi thờ phượng nhưng chỉ có đàn ông thôi – Go worship but only men. Xuất (Exodus) 10:11