Hợp Tác Với Chúa – Cooperate With God

Phi-líp (Philippians) 2:12-18

Hợp tác với Chúa – Cooperate with God. v.13

“Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài.” Phi-líp 2:13

  1. Trong tinh thần kính sợ và thuận phục – In the spirit of reverence and obedience. v.12
  2. Trong sự bền đỗ của đức tin – In perseverance in faith.v.16
  3. Coi đó là đặc ân – Consider it a privilege.v.14,18