Hội Thánh Cần Người – The Church Needs People

Phi-líp 2:19-30

  1. Người đặt công việc Chúa trên hết – A person who puts God’s work first. 21

“ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ.” Phi-líp 2:21

Bảng trắc nghiệm về 3 hạng người trong Hội thánh – A self-test about 3 types of people in the Church:

Phi-líp 2:21 “ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chớ không tìm của Đức Chúa Jêsus Christ.”

Phi-líp 2:4 “Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa”

Phi-líp 1:21 “Vì Đấng Christ là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy”

  1. Người sẵn sàng đứng vào chỗ khó khăn – A person who is willing to stand in tough places. 20

“Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em”  Phi-líp 2:20

“Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt ta, hầu cho ta không hủy diệt nó; song ta chẳng tìm được một ai.”

Ê-xê-chi-ên 22:30

Để cùng làm việc với nhau thành công (Team work) – In order to work together toward success:

Thuận phục nhau, lắng nghe nhau, nhường nhịn nhau, tôn trọng nhau, khích lệ nhau – Submit to one another, listen to one another, bear with each other, respect one another, encourage one another.

  1. Chúa sẽ ban phước và can thiệp – God will bless and intervene. v.27

“Và, người mắc bịnh gần chết; nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu.” Phi-líp 2:27