Hãy Tỉnh Thức – Let’s Be Awake

Ma-thi-ơ (Matthews) 24:36-51

 1. Những biến cố cần chú ý – Events we need to pay attention to.
 2. Chuẩn bị bằng những chữ “Đừng” – Be prepared with the word “Do not”:
  1. đừng quá yêu thế gian – Do not love the world. v.38
  2. đừng quá lo lắng đời này – Do not worry about this life. Luca 21:34
  3. đừng để bị bất ngờ – Do not let it be sudden. v.43,44
  4. đừng để bị bỏ lại – Do not be left behind. v40
 1. Chuẩn bị bằng chữ “Phải” – Be prepared with the word “Must”:
  1. Phải trung tín và khôn ngoan – Must be faithful and wise. v45
  2. Phải cầu nguyện – Must pray. Lu-ca (Luke) 21:36