Hãy Đếm các Ơn Phước Chúa Ban – Count Your Many Blessings

Thi-thiên (Psalm) 103:1-5

  1. Tạ ơn trong nghịch cảnh – Give thanks in hard times. 1 Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) 5:18; Rô-ma (Romans) 8:18
  2. Tạ ơn Chúa về ơn cứu rỗi vĩ đại của Ngài – Give thanks to God for His great gift of salvation. 2 Cô-rinh-tô (Corinthians) 9:15; Giăng (John) 10:10
  3. Tạ ơn Chúa về Hội Thánh tức gia đình của Đức Chúa Trời – Give thanks to God for the church, His family. 1 Ti-mô-thê (Timothy) 3:15; Thi-thiên (Psalm) 84:10