Hai con đường và một chọn lựa.
Kt Thi Thiên 1: 1-6 câu gốc Mathio 7:13-14
01. Con đường người công chính. V1-2
02. Kết quả của cuộc đời người công chính. V3
03. Kết quả cuộc đời của kẻ ác. V4-6