Gìn Giữ Thân Thể Đó Là Sự Thờ Phượng – Taking Care of Your Body Is Worship

Rô-ma (Romans) 12:1, 1Cô-rinh-tô (Corinthians) 6:19-20

  1.  Làm sạch thân thể – Cleanse your body. 2 Cô-rin-tô (Corinthians) 7:1
  2. Chăm sóc thân thể – Care for your body. Ê-phê-sô (Ephesians)5:29
  1. Tiết độ và tự chủ – Control your body. 1Tê-sa-lô-ni-ca (Thessalonians) 4:4