Duy Trì Niềm Vui – Maintain Our Joy – Phi-líp (Philippians) 4:10-13

 4 thái độ để duy trì niềm vui – 4 attitudes to maintain our joy

  1. Tâm trí ổn định – A stable mind. Gia cơ (James) 1:8; Phi líp (Philippians) 1:21
  2. Tấm lòng thuận phục – An obedient heart. Phi-líp (Philippians) 2:8
  3. Coi trọng các giá trị thuộc linh – Respect spiritual values. Phi-líp (Philippians) 3:7
  4. Được sự Bình An canh giữ – Guarded by His Peace. Phi-líp (Philippians) 4:7