Dọn Sạch Đền Thờ – Cleansing the Temple

Ma-thi-ơ (Matthew) 21:12-17

Điều Chúa muốn – Things God wants:

 1. Đền thờ là nơi – The temple is the place to:
  • Thờ phượng – Worship
  • Cầu nguyện – Pray
  • Truyền giáo – Missionary
 1. Đền thờ là nơi – The temple is where:
  • Chữa lành – Healing
  • Biến đổi đời sống – Life changing
 1. Đền thờ là nơi – The temple is the place:
  • Con người và nhu cầu được quan tâm – People and their needs are met
  • Ca ngợi và cảm tạ – Praise and thanksgiving