Để Bớt Lo lắng – To Reduce Worries

Phi-líp(Philippians) 4:6-9

  1. Cầu nguyện nhiều hơn – Pray more .v.6

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.”    Phi-líp 4:6

  1. Đọc Kinh Thánh nhiều hơn – Read the Bible more often.v.8; Phi-líp 2:16

“Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều cho chơn thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.”Phi-líp 4:8

“cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, tôi có thể khoe mình rằng chẳng đã chạy vô ích và khó nhọc luống công.” Phi-líp 2:16

  1. Hành động cách khôn ngoan hơn – Act more wisely.v.9; Cô-lô-se 3:5

“Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em.”    Phi-líp 4:9

“Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng”                      Cô-lô-se 3:5

  1. Tin cậy Chúa nhiều hơn – Trust God more.v.6; 1 Phi-e-rơ 5:7

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” Phi-líp 4:6

“Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” 1 Phi-e-rơ 5:7