Đánh Trận Tốt Lành – Fight the Good Fight

Phi-líp (Philippians) 1:27-30

Muốn đánh trận tốt lành thì cần có 3 điều quan trọng – To fight the good fight it’s necessary to have 3 important traits:

  1. Sống đạo – Living out the faith. v27a
  2. Đồng tâm hiệp tác – Work together in one spirit. v27b
  3. Sẵn sàng chịu khổ – Be willing to suffer. v.28-30